string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='165' and stt=1 order by id asc limit 0,1"
Hiếu Học - Dọn kiểng Sh 2019

  Hiếu Học - Dọn kiểng Sh 2019

  Hiếu Học - Dọn kiểng Sh 2019

  Hiếu Học - Dọn kiểng Sh 2019

  158 - 160 Hàn Hải Nguyên Phường 8 Quận 11 TPHCM
  Thời gian làm việc: 8:00 - 18:00 (Kể cả chủ nhật)
  Các xe khác
  string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='181' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='100' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(118) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='96' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(118) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='94' and stt=1 order by id asc limit 0,1"