string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='158' and stt=1 order by id asc limit 0,1"
Baga và Thùng Givi Exciter 155

  Baga và Thùng Givi Exciter 155

  Baga và Thùng Givi Exciter 155

  Baga và Thùng Givi Exciter 155

  158 - 160 Hàn Hải Nguyên Phường 8 Quận 11 TPHCM
  Thời gian làm việc: 8:00 - 18:00 (Kể cả chủ nhật)
  Các xe khác
  string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='160' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='150' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='122' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='121' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='120' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='117' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='106' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='101' and stt=1 order by id asc limit 0,1"