string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='150' and stt=1 order by id asc limit 0,1"
Exciter 155 VVA - Anh Tùng Quận 3

  Exciter 155 VVA - Anh Tùng Quận 3

  Exciter 155 VVA - Anh Tùng Quận 3

  Exciter 155 VVA - Anh Tùng Quận 3

  158 - 160 Hàn Hải Nguyên Phường 8 Quận 11 TPHCM
  Thời gian làm việc: 8:00 - 18:00 (Kể cả chủ nhật)
  Các xe khác
  string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='160' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='158' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='122' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='121' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='120' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='117' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='106' and stt=1 order by id asc limit 0,1" string(119) "select thumb from #_hinhanh where hienthi=1 and type='sanpham' and id_hinhanh='101' and stt=1 order by id asc limit 0,1"